Thông báo
Quay lại

Công khai tài chính cuối năm 2017

Ngày 16/01/2018, 09:58

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH CAO BÁ QUÁT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 02/BC-THCBQ

Thới An, ngày 15  tháng 01 năm 2018

V/v báo cáo công khai

Tài chính năm 2017

 

 

 

Kính gửi:

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

Căn vứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai Tài chính năm 2017;

Trường Tiểu học Cao Bá Quát xin báo cáo lên Quý Vụ các nội dung sau:

 

1. Công khai kinh phí năm 2017:

          - Thu ngân sách (tự chủ, không tự chủ): 3.835.224.000 đ

          - Chi ngân sách (tự chủ, không tự chủ): 3.593.674.664 đ

          - Tồn ngân sách (tự chủ, không tự chủ): 241.549.336 đ

 

2. Công khai trích lập quỹ năm 2017:

          - Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 12.077.468đ

          - Trả thu nhập tăng thêm: 157.007.068 đ

          - Quỹ khen thưởng: 36.232.400 đ

          - Quỹ phúc lợi: 36.232.400 đ

Các nội dung trên xem Phụ lục đính kèm.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);

- Công bố trên trang thông tin điện tử Nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Nương Chiều 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Tín

Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 44873
Liên kết website
Góc Giáo Viên

NIỀM VUI TỪ NỖI BUỒN

Nhiều năm giảng dạy có biết bao nhiêu là kỉ niệm buồn, vui, nhưng để lại trong tôi sâu sắc nhất, làm tôi không sau quên được cô học trò bé nhỏ Trương Thị Kim Hồng lớp 4D mà tôi chủ nhiệm. ...

Đổi mới phướng pháp dạy học

Sau đây là nội dung của việc đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với nhà trường          Đổi mới PPDH – phương pháp tổ chức cho HS học. I....
Xuất bản thông tin
Giờ ra chơi của Học Sinh

giờ ra chơi của các em học sinh trường Tiểu học Cao Bá Quát

Tin nổi bật