Hiển thị bài viết

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH CAO BÁ QUÁT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 02/BC-THCBQ

Thới An, ngày 15  tháng 01 năm 2018

V/v báo cáo công khai

Tài chính năm 2017

 

 

 

Kính gửi:

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

Căn vứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai Tài chính năm 2017;

Trường Tiểu học Cao Bá Quát xin báo cáo lên Quý Vụ các nội dung sau:

 

1. Công khai kinh phí năm 2017:

          - Thu ngân sách (tự chủ, không tự chủ): 3.835.224.000 đ

          - Chi ngân sách (tự chủ, không tự chủ): 3.593.674.664 đ

          - Tồn ngân sách (tự chủ, không tự chủ): 241.549.336 đ

 

2. Công khai trích lập quỹ năm 2017:

          - Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 12.077.468đ

          - Trả thu nhập tăng thêm: 157.007.068 đ

          - Quỹ khen thưởng: 36.232.400 đ

          - Quỹ phúc lợi: 36.232.400 đ

Các nội dung trên xem Phụ lục đính kèm.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);

- Công bố trên trang thông tin điện tử Nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Nương Chiều 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Tín