Hoạt động Công đoàn
Quay lại

BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY ĐẢNG CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Ngày 20/04/2018, 14:56
BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY ĐẢNG CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2020

BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY ĐẢNG

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

NHIỆM KỲ 2017 – 2020

TÍNH TỪ TRÁI SANG PHẢI

1/ Ông Văn Hữu Phước  Chức vụ: chi ủy viên chi bộ.

2/ Ông Nguyễn Phú Hứu  Chức vụ: chi ủy viên chi bộ.

3/ Bà Nguyễn Thị Cẩm Lan Chức vụ: Phó bí thư.

4/ Bà Nguyễn Ngọc Sơn Hà Chức vụ: chi ủy viên chi bộ.

5/ Bà Trần Thị Nương Chiều Chức vụ Bí thư chi bộ.

 

Trường Tiểu học Cao Bá Quát - Văn Hữu Phước